مهندس مسعود کرامتی

مدیر فناوری اطلاعات
74383100

آرزو خداوردی مقدم

مدیر ارشد بازرگانی
74383115

مهندس فخرالدین علیزاده

مدیر ارشد فروش
74383114

دکتر شمیسا نادری

مسئول فنی
74383210

سید سعید موسوی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
74383209

علی محرابی

مدیر مالی
74383233

حامد فیروزفر

مدیر حقوقی
74383128