مهندس مسعود کرامتی

مدیر فناوری اطلاعات
74383100

سجاد دیناروند

مدیر ارشد بازرگانی
74383115

مهندس فخرالدین علیزاده

مدیر ارشد فروش
74383114

معصومه نادی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
74383209

علی محرابی

مدیر مالی
74383233

حامد فیروزفر

مدیر حقوقی
74383128