حامد فیروزفر

مدیر حقوقی
اطلاعات تماس
74383000
ایمیل سازمانی
firozfar@avicennadist.ir